හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩී. ඊ. ඩබ්ලිව්. ගුණසේකර (ඩිව් ගුණසේකර) මහතා ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මහ ලේකම් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

ඒ අනුව එම තනතුරට වෛද්‍ය ජී. වීරසිංහ මහතා පත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply