අපට කියන්න

ඔබේ අදහස, ඔබේ පුවත් අපට කියන්න, අපිට ලියන්න, ඔබේ යෝජනා වගේම චෝදනාත් අපිට එවන්න, සියල්ල පිටුපස ඇත්ත හෙළිකරන්නෙමු.

පිළිතුරු දීමේ අයිතිය

සිලෝන්ටයිම්ස් වෙබ් අඩවියේ පලවන යම් පුවතක් මගින් ඔබ, ඔබ ආයතනය අපහසුතාවයට පත්වූයේ නම් ඒ පිළිබඳ පිළිතුරු දීම සඳහා ඔබට අයිතියක් ඇත.

කතෘ මණ්ඩලය

දුරකථන අංකය – 0711967699
ඊ මේල් – [email protected]
වෙළෙඳ දැන්වීම් – 0711967699

%d bloggers like this: